Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Incepand cu luna ianuarie 2014, se modifica modelul declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu precum si modalitatea de depunere a acesteia.

Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

În vigoare de la 07.02.2014

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 07.02.2014.

Având în vedere dispoziţiile art. 228 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I.

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. 1 La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la Administraţia Fondului pentru Mediu”.

2. 1 La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii”.

3. 2 Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

Bucureşti, 17 ianuarie 2014.

Nr. 35.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Administraţia Fondului pentru Mediu
Loc rezervat organului competent:
Nr. de înregistrare:
Data:

DECLARAŢIE
privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Perioada de raportare RECTIFICATIVĂ
(Se generează de către programul informatic de asistenţă.)
Luna Anul
|_|_| |_|_|_|_|

I. Date de identificare ale plătitorului

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., cod poştal . . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . ., tel. . . . . . . , fax . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Date privind obligaţia bugetară

Denumire obligaţie bugetară Suma datorată
Denumire*
TOTAL:

III. Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili

Tip material Cantitatea introdusă pe piaţa naţională
(kg)
Cantitatea valorificată
(kg)
Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare
(kg)
Cantitatea valorificată prin reciclare
(kg)
Denumire**
TOTAL:

IV. Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

Cantitatea introdusă pe piaţa naţională***
(kg)
Cantitatea gestionată****
(kg)
TOTAL:

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura şi ştampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă

*) Se completează: obligaţia de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piaţa naţională (sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu şi PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piaţă în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.

****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *