Pragurile valorice intrastat pentru 2016

Praguri valorice Intrastat pentru anul 2016 , conform ordinului 201/2015 au fost stabilite la  900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2015 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2016.

În cursul anului 2016 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2016. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2016 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri.

Ordinul nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat în anul 2015

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,
in temeiul prevederilor Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr. 226/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Institutului National de Statistica emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2015: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare cu bunuri si, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Art. 2
Operatorii economici care in cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2015.

Art. 3
In cursul anului 2015 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri, a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2015. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand cu luna in care valoarea cumulta de la inceputul anului 2015 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Art. 4
Prezentul ordin va fi pus in aplicare de catre directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica.

Art. 5
Prin prezentul ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.042/2013 privind pragurile valorice Instrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Despre Ecotaxa 29.01.2014 – cristians.eu

Ecotaxa
Ecotaxa

Pentru a veni in sprijinul vostru, va facem cunoscute cateva aspecte legate de ecotaxa.

 

CONFORM CAPITOLUL XI  din ORDINUL   Nr. 578 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu:

” Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

  ART. 57

    Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, după cum urmează:

    a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România;

    b) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.”

Conform ANEXA 1  la metodologie

SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI

11. Introducere pe piaţa naţională a unui produs este acţiunea de a face disponibil pe piaţa naţională, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii şi/sau utilizării, inclusiv utilizării/consumului propriu. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta. În cazul produselor provenite dintr-un alt stat, oricare ar fi regimul vamal al acestora, sunt considerate ca introduse pe piaţa naţională numai ambalajele care devin deşeuri pe teritoriul naţional. Produsele achiziţionate din afara spaţiului naţional, inclusiv produsele destinate utilizării/consumului propriu, se consideră introduse pe piaţa naţională în momentul achiziţiei.”

    Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare,(factură ,bonul de casa este document de vanzare) si este purtatoare de TVA conform art.137, alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali.

Ecotaxa se declara la fondul de mediu cu ajutorul programului de declaratii.

EORI

1. Ce este un număr EORI?

Numărul EORI este un număr unic în Comunitatea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

2. Scopul introducerii EORI

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Comunităţii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

3. Baza Legală

Baza legală la nivel Comunitar este

Regulamentul (CE) nr. 312/2009  al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98. Comisia Europeană a elaborat un Ghid pentru aplicarea acestui Regulament. La nivel naţional a fost emis Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 1554/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din data de 24 iunie 2009.

4. Data implementării

1 iulie 2009

5. Cine este obligat să obţină numărul EORI?

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

   • operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
   • persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

6. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite în U.E.?

Operatorii economici şi alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităţilor abilitate din statul membru în care sunt stabiliţi.

7. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite într-un stat terţ?

În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal comunitar nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activităţile următoare:

   • depune, pe teritoriul Comunităţii, o declaraţie sumară sau vamală, alta decât:
    • o declaraţie vamală făcută în conformitate cu articolele 225-238 din Regulamentul vamal comunitar (Regulamentul Comisiei nr. 2454/93), sau
    • o declaraţie vamală solicitată în cadrul regimului de admitere temporară;
   • depune, pe teritoriul Comunităţii, o declaraţie sumară de ieşire sau de intrare;
   • administrează o magazie pentru depozitare temporară în temeiul articolului 185 alineatul (1) din Regulamentul vamal comunitar;
   • depune o cerere de autorizare în temeiul articolelor 324a sau 372 din Regulamentul vamal comunitar;
   • solicită un certificat de operator economic autorizat în temeiul articolului 14a din din Regulamentul vamal comunitar.
   • Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliţi în Comunitate să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operaţiunile enumerate mai sus.

8. Procedura de atribuire a numerelor EORI în România

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră.

În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare.

Cererea se completează şi imprimă în/din aplicaţia naţională EORI. Această aplicaţie este disponibilă pe site-ul autorităţii vamale române.

Persoanele stabilite în România vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente:

   • certificatul de înregistrare al operatorului economic eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
   • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
   • documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
   • cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:

   • documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
   • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, după caz, în fotocopie;
   • documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele  prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
   • o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice .

Operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susţinerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar, copii ale următoarelor documente:

   • fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR;
   • fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului

Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi:

   • completate, semnate, ştampilate şi depuse direct de către operatorul economic solicitant;
   • completate şi depuse de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate şi ştampilate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conţină menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI;
   • completate, semnate, ştampilate şi depuse de către reprezentantul operatorului economic solicitant. În această situaţie se anexează la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde în mod expres menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI, precum şi declaraţia pe propria răspundere semnată şi ştampilată de către operatorul economic solicitant, în care să se precizeze dacă este de acord sau nu cu publicarea numărului EORI şi a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene.

După verificarea documentelor, direcţiile regionale vamale/birourile vamale de frontieră vor elibera solicitanţilor o notificare de atribuire a numărului EORI.

Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre.

9. Structura numărului EORI în România

Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de ţară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul naţional unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).

   Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde:
   • “RO” reprezintă codul de ţară al României, iar
   • “1234567890ABCD” reprezintă numărul atribuit de către autoritatea vamală din România.

În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI). În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă:

   • pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI;
   • pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
   • pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
   • pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
   • pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal;
   • pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv.

In vederea obtinerii numarului EORI ne puteri contacta la adresa de mail : cristian@cristians.eu

Promtitudine, seriozitate si fair play

Serviciile oferite de www.cristians.eu sunt disponibile in Carei, Satu Mare si zonele apropiate:

·      Consultanta profesionala in domeniul relatiilor internationale

·      Evidenta contabila si expertize contabile;

·      Resurse Umane, intocmire REVISAL si dosare personale ale angajatilor.

·      Evaluari A.N.E.V.A.R.

·      Asiguram intocmirea si depunerea declaratiilor lunare Intrastat pentru orice societate din Romania.

·      Consultanta juridica in domeniul societatilor :

·      Infiintari firme, modificare act constitutiv, deschidere puncte de lucru, fuziuni etc.

·      Infiintari Fundatii;

·      In curand servicii de mediere;

Informatii si detalii : cristian@cristians.eu  sau   intrastat@cristians.eu

Sau Fax : +40361810520 / +40361780301